PRO TRAVEL PRO ŠKOLY PRO KOLEKTIVY PRO POZNÁVÁNÍ

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost PRO TRAVEL CK, s.r.o. sídlem v Plzni, Prokopova 23, 301 00 Plzeň, IČ: 26355353 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 14948, respektuje Vaše soukromí a je zavázána chránit Vaše osobní údaje. Proto bychom Vás v následujících částech chtěli informovat v souladu s čl.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů. Dále si Vás dovolujeme ubezpečit, že ochrana osobních údajů v naší společnosti, která se stává jejich správcem, probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být průběžně aktualizovány. V takovém případě budeme tuto stránku aktualizovat spolu s datem, od kterého jsou tyto zásady účinné. Proto byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste zajistili, zda jste těmito změnami spokojeni.

Tato politika je účinná od 1.5.2021

Jaká data zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje jen v takové míře, abychom zabezpečili bezproblémové fungování našich aplikací. Vyjma anonymizovaných údajů zaslaných třetí straně a sloužících pro anonymní reporty jsou na server odesílány pouze informace, které jsou na stránce vyplněny. Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa (slouží pouze k přímé komunikaci s naší společností)
 • fotografie (pro plnou funkcionalitu aplikace je nutné udělit povolení aplikaci v nastavení telefonu pro přístup k fotografiím)

Aplikace také odesílají anonymní informace o pádech do služby Firebase Crashlytics a anonymní statistiky do Firebase Analytics.

Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, předáváme je jen v nezbytném rozsahu a jen za účelem zajištění plné funkcionality aplikace.
Odkazy na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace používá:
Google Play
iTunes
Firebase Analytics

Osobní údaje jsou zpřístupněné také zaměstnancům CK, přímým dodavatelům IT služeb, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK její obchodní sdělení.

Souhlas s použitím fotografií

Použití Vašich obrazových materiálů podléhá souhlasu zákazníka či prohlášení autora materiálů, že tímto souhlasem disponuje. V případě nezletilých účastníků zájezdu je zapotřebí souhlas jejich zákonného zástupce. Zákazník, který svolil k pořizování a použití fotografií a videozáznamů jeho osoby, může svůj souhlas kdykoli odvolat.

Osobní údaje dětí ve věku 9–12 let

Ačkoli je aplikace primárně určena dospělým a dětem starším 12 let, její obsah je vhodný a nezávadný i pro děti ve věku 9–12 let. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je stejný jako u ostatních uživatelů. Aplikace tedy umožňuje předat e-mailovou adresu (není však podmínkou pro funkčnost aplikace) a dotazuje se na svolení pro přístup k fotografiím.
Aplikace nevyžaduje žádné osobní identifikační či autorizační údaje, nepoužívá žádné zvukové (mikrofon) ani nahrávací (kamera) funkce či zařízení a nepožaduje údaje o lokaci.
Aplikace také neshromažďuje žádná data o typu, nastavení, paměti a dalších funkcích či statistických údajích telefonu. Aplikace neobsahuje reklamy třetích stran.

Vaše další práva

Dále bychom Vás chtěli informovat, že Vám – našim zákazníkům, jako subjektu údajů, náleží následující práva:

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným správci osobních údajů, kterým je Pavel Kudrnáč, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@protravel.cz.
 2. Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu.
 4. „Právo být zapomenut“, tzn. právo, aby správce vymazal Vaše osobní údaje, pokud:
  1. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů;
  2. Vaše osobní údaje nebudou dále potřebné pro účely zasílání obchodních sdělení a uchovávání v databázi;
  3. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  4. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky;
  5. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, zejm. online, a to dříve než jste dovršil 18 rok.
 5. Požadovat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
  1. popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
  2. zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
  3. správce již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků
  4. vznesl námitku proti zpracování, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad jeho oprávněnými důvody. Pokud bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů, mohou být Vaše údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s Vaším souhlasem.
 6. Právo, aby správce údajů oznámil všechny opravy, výmazy a omezení zpracování Vašich osobních údajů svým dodavatelům, kteří taktéž zpracovávají Vaše osobní údaje, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
 7. Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Získat od správce osobních údajů kdykoliv potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je správce údajů povinen Vám na žádost poskytnout následující informace a vydat kopii zpracovávaných osobních údajů:
  1. účel zpracování;
  2. kategorie osobních údajů, které zpracovává,
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 9. Získat své osobní údaje, které správce zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto můžete předat jinému správci, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá správce osobních údajů osobní údaje zákazníka jinému správci.
 10. Právo, aby zákazník nebyl předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho jinak významně dotýká, pokud:
  1. to není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem;
  2. to není povoleno právem Unie nebo právem České republiky;
  3. zákazník k tomuto zpracování nedal výslovný souhlas.
 11. Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 12. Právo, aby zákazníkovi, v případě porušení zabezpečení osobních údajů s následkem vysokého rizika pro jeho práva a svobody, správce oznámil toto porušení bez zbytečného odkladu.

Závěrem

Chceme Vás ujistit, že zpracování Vašich osobních údajů a nakládání s nimi nebereme na lehkou váhu. Vaše data předáváme vždy jen v nezbytném rozsahu a jen za účelem zajištění jednotlivých služeb. Neposkytujeme je žádným jiným subjektům pro reklamní či obchodní účely.

V případě nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu info@protravel.cz.

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ DESTINACE
POPULÁRNÍ DESTINACE
JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÉ KURZY
Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies